Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK TS 61643-12, utg 1:2017
IEC 61643-12:2008 | CLC/TS 61643-12:2009
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 12: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät - Val och användning
Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SEK TS 61643-22, utg 1:2017
IEC 61643-22:2015 | CLC/TS 61643-22:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 22: Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar - Val och användning
Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-8, utg 1:2017
EN 50131-2-8:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50193-2-2, utg 1:2017
EN 50193-2-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Vattenvärmare av genomströmningstyp - Del 2-2: Funktionsprovning - Duschvärmare av genomströmningstyp för ett tappställe
Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50244, utg 2:2017
EN 50244:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-11, utg 2:2017
EN 50289-1-11:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-11: Elektrisk provning - Karakteristisk impedans, inimpedans, reflektionsdämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-11: Electrical test methods - Characteristic impedance, input impedance, return loss
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50399, utg 1:2011/A1:2017
EN 50399:2011/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden - Mätning av värme- och rökutveckling på kablar under brandspridningsprovning - Provningsutrustning, förfarande och resultat
Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-2, utg 1:2017/AC1:2017
EN 50600-4-2:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-2: Energieffektivitet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50628, utg 1:2017
EN 50628:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Utförande av elinstallationer i gruvor under jord
Erection of electrical installations in underground mines
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50632-3-3, utg 1:2017
EN 50632-3-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Motordrivna elverktyg - Mätning av damm - Del 3-3: Särskilda fordringar på transportabla rikt- och planhyvlar
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-3: Particular requirements for transportable planers and thicknessers
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 55025, utg 3:2017
CISPR 25:2016 | EN 55025:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar
Vehicles, boats, and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60079-29-1, utg 2:2017
IEC 60079-29-1:2016 | EN 60079-29-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 29-1: Gasdetektorer (gasvarnare) - Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60191-6-13, utg 2:2017
IEC 60191-6-13:2016 | EN 60191-6-13:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 6-13: Vägledning vid konstruktion av socklar för FBGA och FLGA
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-13: Design guideline of open-top-type sockets for Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA) and Fine-pitch Land Grid Array (FLGA)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60312-1, utg 2:2017
IEC 60312-1:2011 | EN 60312-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Dammsugare för hushållsbruk - Del 1: Funktionsprovning av dammsugare avsedda för torr städning
Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60404-15, utg 1:2013/A1:2017
IEC 60404-15:2012/A1:2016 | EN 60404-15:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 15: Bestämning av den relativa permeabiliteten hos svagt magnetiska material
Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60695-8-1, utg 3:2017
IEC 60695-8-1:2016 | EN 60695-8-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 8-1: Värmeavgivning - Vägledning
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60700-1, utg 2:2015/AC1:2017
IEC 60700-1:2015/C1:2017 | EN 60700-1:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 1: Elektrisk provning
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60704-2-13, utg 3:2017
IEC 60704-2-13:2016 | EN 60704-2-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60793-2, utg 4:2017
IEC 60793-2:2015 | EN 60793-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 2: Produktspecifikationer - Allmänt
Optical fibres - Part 2: Product specifications - General
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60794-3-20, utg 3:2017
IEC 60794-3-20:2016 | EN 60794-3-20:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 3-20: Familjespecifikation - Utomhuskablar - Självbärande kablar
Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables - Family specification for self-supporting aerial telecommunication cables
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60794-5, utg 2:2017
IEC 60794-5:2014 | EN 60794-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 5: Gruppspecifikation - Mikroduktkabling för blåsinstallationer
Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60947-5-5, utg 1:1998/A2:2017
IEC 60947-5-5:1997/A2:2016 | EN 60947-5-5:1997/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-5: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektriska nödstoppsanordningar med mekanisk låsning
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61000-1-2, utg 1:2017
IEC 61000-1-2:2016 | EN 61000-1-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1-2: Allmänt - Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61005, utg 2:2017
IEC 61005:2014 | EN 61005:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Miljödosekvivalentratmätare för neutronstrålning
Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-101, utg 2:2017
IEC 61010-2-101:2015 | EN 61010-2-101:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-101: Särskilda fordringar på medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik (IVD)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-110, utg 3:2017
IEC 61076-3-110:2016 | EN 61076-3-110:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-110: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för skärmade anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 3 000 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-110: Detail specification for free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 3 000 MHz
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61078, utg 3:2017
IEC 61078:2016 | EN 61078:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Funktionssäkerhetsscheman
Reliability block diagrams
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61169-58, utg 1:2017
IEC 61169-58:2016 | EN 61169-58:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 58: Gruppspecifikation för självpassande koaxialdon, 50 ohm (typ SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 O (type SBMA)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61215-1-1, utg 1:2017
IEC 61215-1-1:2016 | EN 61215-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-1: Särskilda fordringar för provning av moduler med celler av kristallint kisel
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61215-2, utg 1:2017
IEC 61215-2:2016 | EN 61215-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 2: Provningsmetoder
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61240, utg 3:2017
IEC 61240:2016 | EN 61240:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Regler för konturritningar
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61290-4-1, utg 2:2017
IEC 61290-4-1:2016 | EN 61290-4-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-1: Förstärkningsövergångsparametrar - Dubbel-våglängdsmetod
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gain transient parameters - Two-wavelength method
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61300-1, utg 4:2017
IEC 61300-1:2016 | EN 61300-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 1: Allmänt och vägledning
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61300-3-25, utg 3:2017
IEC 61300-3-25:2016 | EN 61300-3-25:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 3-25: Undersökning och mätning - Koncentricitet hos icke-vinklade hylsor och icke-vinklade hylsor monterade på fiber
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-25: Examinations and measurements - Concentricity of the non-angled ferrules and non-angled ferrules with fibre installed
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61340-5-1, utg 3:2017
IEC 61340-5-1:2016 | EN 61340-5-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 5-1: Skydd av elektronik - Allmänna fordringar
Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61557-9, utg 3:2015/AC1:2017
IEC 61557-9:2014/C2:2017 | EN 61557-9:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-18, utg 1:2012/A1:2017
IEC 61784-3-18:2011/A1:2016 | EN 61784-3-18:2011/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-18: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 18 (SafetyNET p)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 18
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61970-552, utg 2:2017
IEC 61970-552:2016 | EN 61970-552:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 552: CIMXML-format för modellutbyte
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 552: CIMXML Model exchange format
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61975, utg 1:2011/A1:2017
IEC 61975:2010/A1:2016 | EN 61975:2010/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Anläggningar för elöverföring med högspänd likström (HVDC) - Systemprovning
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61987-15, utg 1:2017
IEC 61987-15:2016 | EN 61987-15:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 15: Egenskapslista för nivåmätande utrustning för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 15: Lists of properties (LOPs) for level measuring equipment for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61995-2, utg 1:2009/A1:2017
IEC 61995-2:2009/A1:2016 | EN 61995-2:2009/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Lampanslutningsdon för bostäder och liknande - Del 2: Dimensioner
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62052-21, utg 1:2005/A1:2017
IEC 62052-21:2004/A1:2016 | EN 62052-21:2004/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62052-31, utg 1:2017
IEC 62052-31:2015 | EN 62052-31:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 31: Säkerhetsfordringar och provningsmetoder
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62226-3-1, utg 1:2007/A1:2017
IEC 62226-3-1:2007/A1:2016 | EN 62226-3-1:2007/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 3-1: Exponering för elektriska fält - Analytiska modeller och numeriska 2D-modeller
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical models
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62271-212, utg 1:2017
IEC 62271-212:2016 | EN 62271-212:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 212: Kompakta nätstationer
High-voltage switchgear and controlgear - Part 212: Compact Equipment Assembly for Distribution Substation (CEADS)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62276, utg 3:2017
IEC 62276:2016 | EN 62276:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledare - Skivor för användning i ytvågstillämpningar - Egenskaper och provning
Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and measuring methods
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62282-6-200, utg 3:2017
IEC 62282-6-200:2016 | EN 62282-6-200:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 105 Bränsleceller
Bränsleceller - Del 6-200: Mikrobränslecellssystem - Bestämning av prestanda
Fuel cell technologies - Part 6-200: Micro fuel cell power systems - Performance test methods
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62320-2, utg 2:2017
IEC 62320-2:2016 | EN 62320-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: AIS för AtoN-stationer - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62351-11, utg 1:2017
IEC 62351-11:2016 | EN 62351-11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - IT-säkerhet - Del 11: Specifikation av säkerhet för XML-dokument
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 11: Security for XML documents
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62477-1, utg 1:2012/A1:2017
IEC 62477-1:2012/A1:2016 | EN 62477-1:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare - Del 1: Allmänt
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62605, utg 2:2017
IEC 62605:2016 | EN 62605:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Format för utväxling av e-lexikon
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SEK TS 50576, utg 2:2017
CLC/TS 50576:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Utvidgad tillämpning av provningsresultat
Electric cables - Extended application of test results for reaction to fire
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-1, utg 4:2017
EN 50121-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Allmänt
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-2, utg 4:2017
EN 50121-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2: Emission från hela järnvägssystemet till omgivningen
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-1, utg 4:2017
EN 50121-3-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A4:2017
EN 50122-1:2011/A4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50436-3, utg 1:2017
EN 50436-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 3: Vägledning för myndigheter, beslutsfattare, inköpare och användare
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 3: Guidance for authorities, decision makers, purchasers and users
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 50436-7, utg 1:2017
EN 50436-7:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2 Alkolås
Alkolås - Fordringar och provning - Del 7: Installationsdokument
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 7: Installation document
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/A11:2017
EN 60065:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60065, utg 4:2015/AC2:2017
IEC 60065:2014/C2:2016 | EN 60065:2014/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning - Säkerhet
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60384-14, utg 2:2013/A1:2017
IEC 60384-14:2013/A1:2016 | EN 60384-14:2013/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 14: Gruppspecifikation för fasta kondensatorer för avstörning och nätanslutning
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60384-24, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 60384-24:2015/C1:2016 | EN 60384-24:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 24: Gruppspecifikation för tantalelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av ledande polymer, för ytmontering
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60404-1, utg 1:2017
IEC 60404-1:2016 | EN 60404-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 1: Klassificering
Magnetic materials - Part 1: Classification
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-20, utg 5:2015/AC1:2017
IEC 60598-2-20:2014/C1:2016 | EN 60598-2-20:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-20: Särskilda fordringar på ljuskedjor
Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 60598-2-21, utg 1:2015/AC1:2017
IEC 60598-2-21:2014/C1:2016 | EN 60598-2-21:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-21: Särskilda fordringar på förslutna ljuskedjor (ljusslangar)
Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-30, utg 3:2015/AC1:2017
IEC 61000-4-30:2015/C1:2016 | EN 61000-4-30:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-30: Mät- och provningsmetoder - Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-012, utg 1:2017
IEC 61010-2-012:2016 | EN 61010-2-012:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-012: Särskilda fordringar på utrustning för klimat- och miljötålighetsprovning och för temperaturkonditionering
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 61094-3, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 61094-3:2016/C1:2016 | EN 61094-3:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Mätmikrofoner - Del 3: Primär metod för frifältskalibrering av standardiserade laboratoriemikrofoner med reciprocitetsteknik
Electroacoustics - Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-4-7, utg 1:2017
IEC 62056-4-7:2015 | EN 62056-4-7:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 4-7: DLMS/COSEM transportskikt för IP-nät
Electricity metering data exchange - The THE DLMS/COSEM suite - Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-5-3, utg 2:2017
IEC 62056-5-3:2016 | EN 62056-5-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-1, utg 2:2017
IEC 62056-6-1:2015 | EN 62056-6-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-2, utg 2:2017
IEC 62056-6-2:2016 | EN 62056-6-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62368-1, utg 1:2014/A11:2017
EN 62368-1:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62702-1-1, utg 1:2017
IEC 62702-1-1:2016 | EN 62702-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
System för ljudarkiv - Del 1-1: DVD-skivor och datamigrering för långtidslagring
Audio archive system - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62760, utg 1:2017
IEC 62760:2016 | EN 62760:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Metod för ljudåtergivning för normaliserad hörnivå
Audio reproduction method for normalized loudness level
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62777, utg 1:2017
IEC 62777:2016 | EN 62777:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Metod för bedömning av ljudfältet från en grupp riktade högtalare
Quality evaluation method for the sound field of directional loudspeaker array systems
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-2, utg 1:2017
IEC 62788-1-2:2016 | EN 62788-1-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material för solcellsmoduler - Del 1-2: Inkapslingslager - Bestämning av volymresistivitet hos inkapslingsmaterial och andra polymera material
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-2: Encapsulants - Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulants and other polymeric materials
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-4, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 62841-3-4:2016/C1:2016 | EN 62841-3-4:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-4: Särskilda fordringar på transportabla bänkslipmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SS-EN 62849, utg 1:2017
IEC 62849:2016 | EN 62849:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Robotar för hushållsbruk - Funktionsprovning
Performance evaluation methods of mobile household robots
Fastställelsedatum: 2017-02-15
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, utg 1:2017
CLC/TR 50600-99-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-1: Vägledning för energihushållning
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 62541-1, utg 2:2017
IEC/TR 62541-1:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
OPC Unified Architecture - Del 1: Översikt och koncept
OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 62541-2, utg 2:2017
IEC/TR 62541-2:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
OPC Unified Architecture - Del 2: Säkerhetsmodell
OPC unified architecture - Part 2: Security Model
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK TS 50574-2, utg 1:2017
CLC/TS 50574-2:2014
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, hantering och behandling av uttjänta hushållsapparater som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten - Del 2: Sanering
Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: Specification for de-pollution
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-2, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-2: Sanering av lampor
Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-2: Technical specification for de-pollution - Lamps
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SEK TS 60364-8-1, utg 1:2017
IEC 60364-8-1:2014 | HD 60364-8-1:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Elinstallationer för lågspänning - Del 8-1: Energieffektivitet
Low voltage electrical installations - Part 8-1: Energy efficiency
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 140402, utg 1:2015/A1:2017
EN 140402:2015/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Blank Detail Specification: Fixed low power wirewound surface mount (SMD) resistors
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50121-3-2, utg 4:2017
EN 50121-3-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Fordon - Apparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50121-4, utg 4:2017
EN 50121-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Signal- och telekommunikationsapparater
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-20, utg 2:2017
EN 50290-2-20:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-20: Konstruktion och utförande - Allmänt
Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction - General
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-29, utg 2:2017
EN 50290-2-29:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-29: Konstruktion och utförande - Tvärbunden PE för ledarisolering: styrkablar och kablar för fältbussar
Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Crosslinked polyethylene insulation compounds: instrumentation, control and field bus cables
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-35, utg 1:2017
EN 50290-2-35:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-35: Konstruktion och utförande - PA-mantelmassa
Communication cables - Part 2-35: Common design rules and construction - Polyamide sheathing compound
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50290-2-36, utg 1:2017
EN 50290-2-36:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 2-36: Konstruktion och utförande - Tvärbundet silikongummi för ledarisolering
Communication cables - Part 2-36: Common design rules and construction - Crosslinked Silicone rubber insulation compound
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50341-1, utg 2:2017
EN 50341-1:2012
Ansvarig svensk kommitté: TK 11 Elektriska luftledningar för starkström
Elektriska friledningar över 1 kV (AC) - Del 1: Allmänna fordringar - Gemensamma specifikationer
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General requirements - Common specifications
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50341-2-18, utg 1:2017
EN 50341-2-18:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 11 Elektriska luftledningar för starkström
Elektriska friledningar över 1 kV (AC) - Del 2-18: Svensk normativ bilaga
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-18: National Normative Aspects (NNA) for Sweden (based on EN 50341-1:2012)
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50527-1, utg 2:2017
EN 50527-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 1: Allmänt
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50527-2-1, utg 2:2017
EN 50527-2-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält - Del 2-1: Särskild bedömning beträffande arbetstagare med pacemaker
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50592, utg 1:2017
EN 50592:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Provning av rullande materiel avseende elektromagnetisk kompatibilitet med axelräknare
Railway applications - Testing of rolling stock for electromagnetic compatibility with axle counters
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-1, utg 1:2017
EN 50600-4-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-1: Nyckeltal - Översikt och allmänna fordringar
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-1: Overview of and general requirements for key performance indicators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-2, utg 1:2017
EN 50600-4-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-2: Energieffektivitet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-3, utg 1:2017
EN 50600-4-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-3: Faktor för förnybar energi
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60086-5, utg 4:2017
IEC 60086-5:2016 | EN 60086-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 35 Torrbatterier
Primärbatterier - Del 5: Säkerhet beträffande batterier med vattenhaltig elektrolyt
Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60153-2, utg 1:2017
IEC 60153-2:2016 | EN 60153-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Metalliska rörvågledare - Del 2: Normala rektangulära vågledare
Hollow metallic waveguides - Part 2: Relevant specifications for ordinary rectangular waveguides
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60154-2, utg 2:2017
IEC 60154-2:2016 | EN 60154-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Flänsar för vågledare - Del 2: Flänsar för normala rektangulära vågledare
Flanges for waveguides - Part 2: Relevant specifications for flanges for ordinary rectangular waveguides
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60269-4, utg 3:2010/A2:2017
IEC 60269-4:2009/A2:2016 | EN 60269-4:2009/A2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 32B Lågspänningssäkringar
Lågspänningssäkringar - Del 4: Tilläggsfordringar på säkringspatroner för skydd av halvledarkomponenter
Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60350-1, utg 2:2017
IEC 60350-1:2016 | EN 60350-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60384-4, utg 2:2017
IEC 60384-4:2016 | EN 60384-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 4: Gruppspecifikation för aluminiumelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av mangandioxid och flytande elektrolyt
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO2) and non-solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60529, utg 1.2:2014/AC1:2017
IEC 60529:2013/C2:2015 | EN 60529:1991/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 70 Kapslingsklasser
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-10, utg 2:2015/A1:2017
IEC 60601-2-10:2012/A1:2016 | EN 60601-2-10:2015/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-10: Särskilda fordringar på nerv- och muskelstimulatorer
Medical electrical equipment - Part 2-10 Particular requirements for the basic safety and essential performance of nerve and muscle stimulators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-19, utg 2:2009/A1:2017
IEC 60601-2-19:2009/A1:2016 | EN 60601-2-19:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-19: Särskilda fordringar på kuvöser
Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-20, utg 2:2010/A1:2017
IEC 60601-2-20:2009/A1:2016 | EN 60601-2-20:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-20: Särskilda fordringar på transportkuvöser
Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-21, utg 2:2009/A1:2017
IEC 60601-2-21:2009/A1:2016 | EN 60601-2-21:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-21: Särskilda fordringar på strålningsvärmare för barn
Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60601-2-50, utg 2:2009/A1:2017
IEC 60601-2-50:2009/A1:2016 | EN 60601-2-50:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-50: Särskilda fordringar på utrustning för fototerapi för spädbarn
Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60695-10-3, utg 2:2017
IEC 60695-10-3:2016 | EN 60695-10-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 10-3: Onormal värme - Deformation till följd av utjämning av spänningar
Fire hazard testing - Part 10-3: Abnormal heat - Mould stress relief distortion test
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60695-1-21, utg 1:2017
IEC 60695-1-21:2016 | EN 60695-1-21:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 1-21: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Antändbarhet - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Fire hazard testing - Part 1-21: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Ignitability - Summary and relevance of test methods
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60700-2, utg 1:2017
IEC 60700-2:2016 | EN 60700-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 2: Terminologi
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60870-5-104, utg 2:2006/A1:2017
IEC 60870-5-104:2006/A1:2016 | EN 60870-5-104:2006/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Utrustning för fjärrstyrning - Del 5-104: Nätåtkomst för IEC 60870-5-101 med standardiserade transportprofiler
Telecontrol equipment and system - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 60974-4, utg 3:2017
IEC 60974-4:2016 | EN 60974-4:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 4: Återkommande kontroll och provning
Arc welding equipment - Part 4: Periodic inspection and testing
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61162-1, utg 5:2017
IEC 61162-1:2016 | EN 61162-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 1: En sändare och flera mottagare
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61215-1, utg 1:2017
IEC 61215-1:2016 | EN 61215-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1: Provning
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61375-2-3, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 61375-2-3:2015/C2:2016 | EN 61375-2-3:2015/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-3: Kommunikationsprofil för TCN
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61400-12-2, utg 1:2014/AC1:2017
IEC 61400-12-2:2013/C1:2016 | EN 61400-12-2:2013/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Del 12-2: Bestämning av prestanda för anläggningar för elproduktion med hjälp av maskinhusanemometri
Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemomentry
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 61703, utg 2:2017
IEC 61703:2016 | EN 61703:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet - Matematiska uttryck för funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet
Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62209-1, utg 2:2017
IEC 62209-1:2016 | EN 62209-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Metod för mätning av specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning - Del 1: Apparater som används nära örat (frekvensområde 300 MHz till 6 GHz)
Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 1: Devices used next to the ear (Frequency range of 300 MHz to 6 GHz)
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62305-1, utg 2:2011/AC1:2017
EN 62305-1:2011/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Åskskydd - Del 1: Allmänt
Protection against lightning - Part 1: General principles
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62305-4, utg 2:2011/AC1:2017
EN 62305-4:2011/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Åskskydd - Del 4: Skydd av elektriska och elektroniska system i byggnader
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62317-12, utg 1:2017
IEC 62317-12:2016 | EN 62317-12:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått - Del 12: Ringkärnor
Ferrite cores - Dimensions - Part 12: Ring cores
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62387, utg 1:2017
IEC 62387:2012 | EN 62387:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Passiva integrerande system för persondosmätning och övervakning av arbetsplatser och miljö avseende gamma- och betastrålning
Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62391-1, utg 2:2016/AC1:2017
IEC 62391-1:2015/C1:2016 | EN 62391-1:2016/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta dubbelskiktkondensatorer - Del 1: Artspecifikation
Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62424, utg 2:2017
IEC 62424:2016 | EN 62424:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Representation av industriella processer - Krav i P&I-scheman och datautbyte mellan P&ID-verktyg och PCE-CAE-verktyg
Representation of process control engineering - Requests in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62618, utg 1:2017
IEC 62618:2013 | EN 62618:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Spektroskopibaserade personliga strålningsdetektorer för detektering av olaglig handel med radioaktivt material
Radiation protection instrumentation - Spectroscopy-based alarming Personal Radiation Detectors (SPRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62625-1, utg 1:2015/AC1:2017
IEC 62625-1:2013/C1:2016 | EN 62625-1:2013/AC:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Ombordsystem för registrering av data avseende fordonsframförande - Del 1: Systemspecifikation
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62625-2, utg 1:2017
IEC 62625-2:2016 | EN 62625-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Ombordsystem för registrering av data avseende fordonsframförande - Del 2: Provning av överensstämmelse
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 2: Conformity testing
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 62694, utg 1:2017
IEC 62694:2014 | EN 62694:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Ryggsäcksburna strålningsdetektorer för detektering av olaglig handel med radioaktivt material
Radiation protection instrumentation - Backpack-type radiation detector (BRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 
SS-EN 80601-2-35, utg 1:2010/A1:2017
IEC 80601-2-35:2009/A1:2016 | EN 80601-2-35:2009/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-35: Särskilda fordringar på värmefiltar, värmedynor och värmemadrasser
Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use
Fastställelsedatum: 2017-01-18
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

mars 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.